Członkowie

SEP tworzą członkowie: zwyczajni, honorowi, współdziałający, wspierający.

Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

 

Członkami zwyczajnymi mogą być:

1.

osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,

2.

studenci przedostatniego i ostatniego roku wyższej uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,

3.

technicy wszystkich dziedzin elektryki.
Członka zwyczajnego na podstawie pisemnej deklaracji, z poparciem dwóch wprowadzających członków zwyczajnych SEP, przyjmuje zarząd oddziału, a zarząd główny w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju.

 

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

1.

czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,

2.

przynależności do wybranego koła, a także do wybranych sekcji i komitetów,

3.

udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,

4.

korzystania z pomocy SEP w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi SEP,

5.

występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,

6.

ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy lub wykładowcy SEP.

 

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1.

przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,

2.

czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, do których zgłosił uczestnictwo,

3.

przestrzegania zasad etycznego postępowania,

4.

opłacania składki członkowskiej.

 

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1.

pisemnego wystąpienia zgłoszonego zarządowi oddziału
lub w przypadku członka zagranicznego - zarządowi głównemu,

2.

skreślenia w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez rok,
pomimo pisemnego upomnienia - uchwałą zarządu oddziału,

3.

wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

 


Członkiem honorowym:

może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju elektryki lub SEP. Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej. Członkostwa honorowego może pozbawić walny zjazd delegatów na wniosek głównego sądu koleżeńskiego.


 

Członkami współdziałającymi mogą być:

1.

osoby ze średnim wykształceniem związane pracą zawodową z elektryką,

2.

studenci wyższej uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,

3.

uczniowie ostatniego roku technikum lub technicznej szkoły pomaturalnej
o specjalnościach związanych z elektryką,

4.

w drodze wyjątku osoby nie spełniające kryteriów określonych w punktach 1, 2, 3, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki uzasadniają przyjęcie do SEP.

 

Członka współdziałającego przyjmuje w trybie określonym zarząd oddziału, a w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju zarząd główny.
Członek współdziałający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.


 

Członkostwo współdziałające ustaje na skutek:

1.

pisemnego wystąpienia zgłoszonego zarządowi oddziału
lub w przypadku członka zagranicznego - zarządowi głównemu,

2.

skreślenia w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez rok,
pomimo pisemnego upomnienia - uchwałą zarządu oddziału,

3.

wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

 


Członkiem wspierającym:

może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SEP i wspierająca go materialnie. Członka wspierającego przyjmuje zarząd oddziału. Wyjątkowo członka wspierającego działającego na terenie całego kraju lub za granicą, na jego wniosek, przyjmuje zarząd główny. Centralny rejestr członków wspierających prowadzi zarząd główny.


 

Członek wspierający ma prawo do:

1.

udziału - z głosem doradczym - w WZDO na zasadach ustalonych przez zarząd oddziału,

2.

udziału - z głosem doradczym - w WZD na zasadach ustalonych przez zarząd główny.

 


Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

1.

rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi przyjmującemu,

2.

skreślenia na podstawie uchwały zarządu przyjmującego w przypadkach nie wywiązywania się z zobowiązań.

 

Deklaracja Członka Zwyczjnego