historia

Nasze stowarzyszenie powstało 9 czerwca 1919 r. na Zjeździe w Warszawie pod nazwą Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Do kół założycielskich należały koła: krakowskie, warszawskie, lwowskie i łódzkie. Pierwszym prezesem SEP został wybrany profesor Mieczysław Pożarski, który pełnił tę funkcję do 1928 roku.


Statut określał następujące cele Stowarzyszenia:

  • wspólną pracę nad całokształtem zagadnień elektrotechnicznych oraz współpracę
    z pokrewnymi instytucjami zagranicznymi,
  • krzewienie wiedzy i popieranie uczelni elektrotechnicznych, wspieranie
    i rozpowszechnianie piśmiennictwa fachowego,
  • organizowanie zjazdów, odczytów, wystaw, wycieczek technicznych,
  • opracowanie przepisów oraz porządkowanie słownictwa elektrotechnicznego,
  • współdziałanie w rozwoju rodzimego przemysłu elektrotechnicznego.


Te zadania do dziś są aktualne.

Zjazd Delegatów w Toruniu w 1928 roku zmienił nazwę stowarzyszenia na Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Do Stowarzyszenia przyłączyło się Stowarzyszenie Radiotechników. W 1939 roku w skład Stowarzyszenia weszły dwie organizacje - Stowarzyszenie Teletechników Polskich i Związek Polskich Inżynierów Elektryków. W czasie okupacji członkowie Stowarzyszenia podejmowali na miarę możliwości działalność nielegalną, półlegalną czy też jawną w Oddziale Brytyjskim SEP.
Po wojnie członkowie SEP podjęli działania na rzecz odbudowy Stowarzyszenia. We wrześniu 1946 roku odbyło się w Łodzi XII Walne Zgromadzenie reaktywujące SEP. Reprezentowany był na nim już Oddział Wrocławski - powołany 5 września 1946 roku.

W historii SEP Oddział Opolski oficjalnie rozpoczął działalność w 1946 roku, zapisał się jako organizator XXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Opolu w 1990 roku.

Przez wiele kadencji członkowie Oddziału Opolskiego pełnili odpowiedzialne funkcje we władzach Stowarzyszenia i jednostkach centralnych SEP, Komitetach, Sekcjach i Komisjach. Oddział Opolski, tak jak i Stowarzyszenie przechodził okresy swojej świetności i kryzysy. Mierzone one było wzrostem lub spadkiem liczby członków i kół, rozwojem lub zaniechaniem działalności w poszczególnych dziedzinach.

Tak jest i dziś.