Egzaminy kwalifikacyjne

 

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Opolski przeprowadza egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach dozoru i eksploatacji dla Grupy 1 : Urządzenia , instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną.

 

Koszt egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wynosi:


od 1 stycznia 2024 r. - 424,20 zł

od 1 lipca 2024 r. - 430,00 zł

 

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022r. poz. 1385)
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1392)

Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego musi złożyć następujące dokumenty przed przystąpieniem do egzaminu:


 1. Wniosek wg wzoru E1, D1,

 2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy zgodnie z rozporządzeniem MKiŚ z dnia 1 lipca 2022 r.  W zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

  5. Posiadanie wiedzy, o której mowa w rozporządzeniu MKiŚ, mogą również potwierdzać następujące dokumenty:

  6. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  7. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  8. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci


 3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty

  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Opolski.

  Nr rachunku PKO BP I  O/Opole  45 1020 3668 0000 5602 0009 6545

  W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.

  UWAGA! W przypadku płatności z konta innego, niż należące do odbiorcy faktury, przelew musi być dokładnie opisany na kogo ma być wystawiona faktura.

 4. Na życzenie, dla grupy liczącej ponad 10 osób, egzamin może odbyć się u zlecającego w uzgodnionym terminie.

W powyższej działalności mamy bogate tradycje.
"Uprawnienia SEP " nadajemy od początku naszej działalności.